ធនធានទាំងអស់

ល្បែងបត់ក្រដាស (កាបូបលោកគ្រូពេទ្យ)

ល្បែងគូរភ្ជាប់ឧបករណ៍(អ្នកធ្វើនំបុ័ង និងគ្រូពេទ្យ)