ធនធាន

ធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ត្រូវសំអាតខ្លួនប្រាណ