< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងហេតុអ្វីមានភ្លៀងធ្លាក់


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
Colours, water, កែវជ័រ, ពពុះកោពុកមាត់
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត

សកម្មភាព ៖ ល្បែងហេតុអ្វីមានភ្លៀងធ្លាក់? 

វិទ្យាសាស្ត្រ
ការរស់នៅប្រចាំងថ្ងៃ (ការស្វែងយល់ដោយសង្កេត)

បំណិនពិចារណា (ការយល់ដឹងអំពីហេតុ និងផល)

គោលបំណង
(វិទ្យាសាស្រ្ត) ប្រាប់បានពីរបៀបនៃការពិសោធន៍។
លក្ខណៈរបស់អាកាសធាតុ ស្ថានភាពវត្ថុអ្វីមួយ។

កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់។

សៀវភៅ ដកស្រង់ចេញពីរឿង “តើនរណាជាអ្នកលាបពណ៌មេឃ?” 

រយៈពេល ៣០ នាទី

ឧបករណ៍ កែវជ័រ ទឹកធម្មតា ទឹកដែលមានពណ៌ និងពពុះកោពុកមាត់ 

ការរៀបចំ ប្រមូលវត្ថុទាំងអស់ ចាក់លាយឱ្យក្មេងៗមើលផ្ទាល់។

សេចក្ដីណែនាំ៖ 

  1. ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលេងល្បែងហេតុអ្វីមានភ្លៀងធ្លាក់?ជាមួយកូនៗទាំងអស់គ្នា។
  2. បង្ហាញឧបករណ៍មួយចំនួនឱ្យក្មេងៗមើលមាន កែវជ័រ ទឹកធម្មតា ទឹកដែលមានពណ៌ និងពពុះកោរ
    ពុកមាត់ ឬ សំឡីក៏បានដែរ។
  3. បន្ទាប់មកចាក់ទឹកចូលក្នុងដបបា្លស្ទិច ឬ កែវជរ័ឱ្យជិតពេញ។
  4. រួចហើយបាញ់ពពុះកោរពុកមាត់ ឬ សំឡី ចូលទៅលើទឹកក្នុងកែវឱ្យពេញកែវ។
  5. ចាក់ទឹកដែលមានពណ៌នៅលើកែវពពុះកោរពុកមាត់។
  6. នៅទីបំផុតវានឹងធ្វើឱ្យទឹកពណ៌ខ្លាំងនោះស្រក់ចូលក្នុងទឹកខាងក្រោម។
  7. អ្នកគ្រូពន្យល់ថាពពុះកោរពុកមាត់ ឬ សំឡី តំណាងឱ្យពពក និងទឹកពណ៌តំណាងឱ្យទឹកភ្លៀង។

កត់សម្គាល់៖

ភ្ជាប់សកម្មភាពនេះទៅនឹងសន្លឹកកិច្ចការល្បែងផាត់ពណ៌វដ្តឥន្ទធនូ