< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

គូសតាមស្នាមចុចលេខ

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
សួន ច្រឹប
សាលាបឋមសិក្សាស្មាមព្រះ (ខេត្តពោធិ៍សាត់)
  • បុរេគណិត បុរេគណិត