< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ព្រះអាទិត្យរះហើយ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

1-3 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង ព្រះអាទិត្យរះហើយ

១. ព្រះអាទិត្យរះហើយ នាំគ្នាលើកដៃ (កឹកឺកាកឺក)
ព្រះអាទិត្យរះហើយ នាំគ្នាលើកដៃ
យកពន្លឺថ្ងៃ រាងកាយមាំមួន
អើអឺអើងអើយ (២ដង)

២. ពត់ខ្លួនទៅមុខ ពត់ខ្លួនទៅក្រោយ (កឹកឺកាកឺក)
ពត់ខ្លួនទៅមុខ ពត់ខ្លួនទៅក្រោយ
ខ្យល់បក់មកហើយ នាំគ្នារេរាំ
អើអឺអើងអើយ (២ដង)

៣. ហាត់ប្រាណរាល់ព្រឹក រាងកាយមាំល្អ (កឹកឺកាកឺក)
ហាត់ប្រាណរាល់ព្រឹក រាងកាយមាំល្អ
សុខភាពបវរ ប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លា
អើអឺអើងអើយ (២ដង)