< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ទុយោផ្លុំក្រដាស


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, កន្ត្រៃ, Scissors, ក្រដាសការ៉េ, straws
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត