< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

គំរូ​ ទុយោ


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, Pencils, Scissors, ក្រដាសកេះ, ទុយោ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត