< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងបាល់បោះស្រាបព្រា!


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, កាវ, ក្រដាសកេះ, ដបទឹកសុទ្ធ, ក្រដាសជូតមាត់
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

កម្មវិធីសិក្សា៖ 

ចិត្តចលភាព បំណិនចលកតូច (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំដៃ និងភ្នែកសាច់ដុំភ្នែក)។ 

សិក្សាសង្គម៖ គំនូរនិងសកម្មភាពកសាង៖ ការយល់ដឹងនិងការពេញចិត្តចំពោះសិល្បៈតាមរយៈការបង្កើតរូបភាព៖ 

រយៈពេល៖ ៣០ នាទី 

ឧបករណ៍៖  ក្រដាសកេះ ក្រដាសជូតមាត់ប្រភេទណាក៏បានដែរ ឬកូនបាល់ជ័រ ស្លាបព្រាជ័រ  កែវជ័រឬដបទឹកសិទ្ធ  កាវ ឬកាវទាន កន្រ្តៃ ទុយោរ ចង្កឹះ ។ 

គោលបំណង៖
(ចិត្តចលភាព) ប្រាប់ពីររបៀបធ្វើចលនាដៃតាមទម្រង់ផ្សេងៗដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬលេងល្បែង។ បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃសកម្មភាពរួមមួយ។ 

(សិក្សាសង្គម)៖ ប្រាប់បានពីការបត់ រោយ ដេរ ត្បាញ សូនរូប គូរ ផាត់ពណ៌ ហែក កាត់ បិទ បត់… និងបង្កើតរួបភាពផ្សេងៗ។ 

ត្រៀម៖ ធ្វើសម្ភារ១ឬ២ឈុតសម្រាប់បង្ហាញកុមារមុនពេលដែលត្រូវលេងល្បែងសកម្មភាពមួយនេះ។ 

សេចក្ដីណែនាំ 

១. ប្រាប់កុមារថាថ្ងៃនេះពួកគេនឹងលេងល្បែងសកម្មភាពមួយដែលមានឈ្មោះថា ល្បែងបាល់បោះស្លាបព្រា។ 

២. បង្ហាញកុមារពីសម្ភារ ដែលសម្រាប់លេងល្បែងសកម្មភាពនេះជាមុនសិន។ ប្រាប់ថា នេះគឺជាសម្ភារដែលយកមកលេងល្បែងនេះ កូនៗចង់ធ្វើវាដែរឬទេ? កូនៗស្គាល់ល្បែងនេះដែរឬទេ? ធ្លាប់លេងវាពីមុនមកដែរឬទេ? 

៣. ប្រាប់ពីការធ្វើសម្ភារលេងល្បែងនេះទៅកាន់កុមារ ប្រសិនបើពួកគេចង់ចេះ 

៤. ឱ្យកុមារលេងម្នាក់ម្ដងៗ ដោយដាក់កូនបាល់លើផ្លែស្លាបព្រា ហើយយកដៃសង្កត់ផ្នែកខាងចុងនៃដងស្លាបព្រា រួចប្រលែងវា ឱ្យបាល់ហោះទៅលើ ដើម្បីចូលទៅក្នុងទីដែលបានដាក់ ឱ្យដូចជាការលេងបាល់បោះអញ្ចឹង។ 

៥. ឬយើងអាចលេងជាការប្រកួតគ្នាក៏បានដែរ ដោយឱ្យក្មេងៗលេងវាម្នាក់ម្ដងៗ កុមារដែលធ្វើចូល ត្រូវឈរនៅកន្លែងអ្នកធ្វើចូល និងអ្នកមិនចូលឈរនៅមួយកន្លែងមិនចូល។ 

៦. បន្ទាប់មកឱ្យកុមារដែលធ្វើចូលទាំងអស់មកប្រកួតជាមួយគ្នាម្ដងទៀត រហូតដល់អស់កុមារប្រសិនបើមានពេល។ 

៧. ធ្វើបែបហ្នឹងរហូតរកឃើញអ្នកឈ្នះបានជាការស្រេច។