< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ទៅលេងភូមិ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

3-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង ទៅលេងភូមិ / Round and Round the Village

1. ទៅលេងជុំវិញ ជុំវិញ ភូមិ ទៅលេងជុំវិញ ជុំវិញ ភូម ទៅលេងជុំវិញ ជុំវិញ ភូមិ ដូចដែលពួកយើងបានធ្វើ។

2. ចូលក្នុង ចេញក្រៅ ពីបង្អួច ចូលក្នុង ចេញក្រៅ ពីបង្អួច ចូលក្នុង ចេញក្រៅ ពីបង្អួច ដូចដែលពួកយើងបានធ្វើ។

3. ពេលនេះមកលេងជាមួយគ្នា ពេលនេះមកលេងជាមួយគ្នា ពេលនេះមកលេងជាមួយគ្នា ដូចជាពួកយើងបានធ្វើ។

4. ឥឡូវតាមខ្ញុំទៅពោធិ៍សាត់ ឥឡូវតាមខ្ញុំទៅពោធិ៍សាត់ ឥឡូវតាមខ្ញុំទៅពោធិ៍សាត់ ដូចជាពួកយើងបានធ្វើ។