< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងតម្រៀបរូប


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
កម្រិត ៣
កន្ត្រៃ, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ, កាវ, រូបភាព, ក្រដាសកេះ, ក្រដាសពណ៌
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត