< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

របាំងមុខចាននំខេក

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, កន្ត្រៃ, កាវ, Colored powder, ក្រដាសពណ៌, ចាន, ប៊ិកហ្វឺត, កាំបិត, ឈើចង្កឹះ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម