< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងរបស់សម័យមុន និងសម័យថ្មី


15-20 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ផ្សេងៗ, បោះពុម្ភ សម្ភារ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ

សកម្មភាព ល្បែងរបស់សម័យមុន និងសម័យថ្មី

បុរេគណិត

បំណិនពិចារណាក្នុងសង្គម

(ភាពខុសគ្នារវាងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងអតីតកាលបច្ចុប្បន្ន និងអណាគត ដោយផ្អែកលើពេលវេលា)។

ភាសាខ្មែរ​

ការប្រើពាក្យតាមវេយ្យាករណ៍(ការយល់ពីវាក្យសព្ទ័ ឃ្លា និងល្បះ)

ប្រើពាក្យសំដីកាយវិការ និងនិមិត្តសញ្ញាដើម្បីទំនាក់ទំនង (និមិត្តសញ្ញាតំណាងឱ្យសត្វ និងវត្ថុនានា)។ 

គោលបំណង ៖​

(បុរេគណិត) ប្រាប់ពីពេលដែលកន្លងហួស កំពុងកើត និងមិនទាន់មកដល់។

(ភាសាខ្មែរ)​ ប្រាប់បានពាក្យដែលទាក់ទងនឹងសម្ភារប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ និងសកម្មភាពចាំបាច់មួយចំនួន​។

ប្រាប់បានពីឈ្មោះសត្វ ឬ វត្ថុនានាដែលធ្លាប់ស្គាល់ចំនួន៥ លើសក៏បាន។

កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់

សៀវភៅ ដកស្រង់ចេញពីរឿង  ៉សួស្ដីឆ្នាំថ្មី  ៉
រយៈពេល ២០ នាទី 

ឧបករណ៍ ៖ កាតរូបភាពរបស់សម័យមុន និងសម័យថ្មី (ឧទាហរណ៍ ទៀនជាមួយ អំពូល, សេះ រទេះ ជាមួយឡាន, ទូរស័ព្ទលើតុជាមួយ ទូរស័ព្ទដៃ)។

ការរៀបចំ បង្ហាញកាតពីរបស់ចាស់ៗ និងរបស់សម័យទំនើប ។

សេចក្ដីណែនាំ៖

  1. ប្រាប់ក្មេងៗថា៖ ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលេងល្បែងរបស់សម័យមុន និងសម័យថ្មីជាមួយកូនៗទាំងអស់គ្នា។
  2. ត្រូវបង្ហាញកាតឱ្យក្មេងមើលម្តងមួយសន្លឹក និងពន្យល់។
  3. បន្ទាប់មកត្រូវចែកកាតឱ្យទៅក្មេងៗម្នាក់ ១សន្លឹក។
  4. ចង្អុលជ្រើសសរើសក្មេងម្នាក់សួរថា៖ តើកូនមានកាតរូបភាពអ្វី? ចាស៖កាតរូបទៀន។
  5. សូមកូនៗណាដែលមានកាតរូបភាពទៀនត្រូវក្រោកឈរឡើងទាំងអស់គ្នា។
  6. អ្នកគ្រូសួរ៖ តើរបស់ទំនើបជាងទៀនមានអ្វី? ចម្លើយ៖ អំពូល។

(សូមលើកសំណួរសួក្មេងទាក់ទងនឹងរបស់សម័យមុន ឬអតីតកាល និងសម័យបច្ចុប្បន្ន)
ឧទាហរណ៍៖ សម័យមុន មនុស្សជិះ ដើរ សម័យនេះ មនុស្សជិះ កង់ ឡាន ម៉ូតូ។