< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូររង្វង់រូបស្រមោល


5-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ, Pencils, Colours
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត