< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងគូរភ្ជាប់ស្រមោល ទៅនឹងរូបភាព

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

5-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត