< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

វដ្តជីវិតសត្វមេអំបៅ

ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

10-20 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម