< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ស្វែងរកចំណុចខុសគ្នា_a(១០ចំណុច)_b(៧ចំណុច)_c(៥ចំណុច)_C_B


5-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត