< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

រកចំណុចខុសគ្នាចំនួនប្រាំរវាងរូបភាពទាំងពីរ_C_B


5-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៤ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត