< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងការពិសោធន៍រំហួត


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
water, កែវជ័រ
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត

សកម្មភាព ៖ ល្បែងការពិសោធន៍រំហួត

វិទ្យាសាស្ត្រ
ការរស់នៅប្រចាំងថ្ងៃ (ការស្វែងយល់ដោយសង្កេត)

បំណិនពិចារណា (ការយល់ដឹងអំពីហេតុ និងផល)

គោលបំណង
(វិទ្យាសាស្រ្ត) ប្រាប់បានពីរបៀបនៃការពិសោធន៍។
លក្ខណៈរបស់អាកាសធាតុ ស្ថានភាពវត្ថុអ្វីមួយ។

កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់។

សៀវភៅ ដកស្រង់ចេញពីរឿង “តើនរណាជាអ្នកលាបពណ៌មេឃ?” 

រយៈពេល ៣០នាទី

ឧបករណ៍ កែវចំនួនពីរ និងទឹកធម្មតា។

ការរៀបចំ ប្រមូលសម្ភារទាំងអស់។

សេចក្ដីណែនាំ៖

  1. ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលេងល្បែងការពិសោធន៍រំហួតជាមួយកូនទាំងអស់គ្នា។
  2. បង្ហាញឧបករណ៍ពិសោធន៍ដល់ក្មេងៗមានដូចជាកែវចំនួនពីរ និងទឹកធម្មតា។
  3. បន្ទាប់មកចាក់ទឹកចំនួនស្មើគ្នាចូលក្នុងកែវទាំងពីរ ។
  4. ស្វែងរកកន្លែងដែលមានពន្លឺថ្ងៃសម្រាប់ដាក់កែវដែលមានទឹក។
  5. ស្វែងរកកន្លែងមួយទៀតដាក់កែវនូវកន្លែងម្លប់។
  6. ត្រូវមើលកែវទឹកទាំងពីររាល់ថ្ងៃ ដើម្បីដឹងថា៖ តើកែវទាំងពីរមានភាពខុសគ្នាដែរឬទេ?
  7. អ្នកគ្រូត្រូវពន្យល់ពីវិទ្យាសាស្រ្តនូវពីក្រោយទឹកក្នុងកែវដែលបានដាក់នៅកន្លែងម្លប់ និងកន្លែងមានថ្ងៃ។
  8. តើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ?។

ត្រូវពន្យល់ក្មេងៗបន្ទាប់ពីរអង្កេតរួច។