< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងបិទគ្រាប់អង្ករ


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ទឹក, កាវ, Glue, plates, Colored powder, bowls, ក្រដាស, ចាន, spoon, អង្ករ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត