< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

គ្រាប់ឡុកឡាក់ (ពណ៏)

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព ,

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
មិនកំណត់អាយុ
កន្ត្រៃ, បោះពុម្ភ សម្ភារ, កាវ, Scissors, Glue
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត