< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង រៀបចំឲ្យស្អាត


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង រៀបចំឲ្យស្អាត / Clean up song

១. ពេល លេងរួចហើយ​ យើងត្រូវទុកដាក់ រៀបចំឱ្យស្អាត ដាក់កន្លែងដើម      
យកលេងពីប្រអប់ណា ដាក់ចូលប្រអប់នោះវិញ ។

២. ពេលយើងរៀបចំបានស្អាត​ លើកក្រោយក៏សប្បាយចិត្ត ​​​​​​​​​     
ហើយមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា​ ព្រោះមិន រញ៉េ រញ៉ៃ      យើងត្រូវជួយថែរក្សា ទាំងអស់គ្នា ។