< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងផ្លុំកូនបាល់


15-30 នាទី
២នា​ក់ លើស
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, កាវ, ក្រដាសកេះ, ទុយោ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

កម្មវិធីសិក្សា៖ 

ចិត្តចលភាព បំណិនចលកតូច (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំដៃ និងភ្នែកសាច់ដុំភ្នែក)។

សិក្សាសង្គម៖ គំនូរនិងសកម្មភាពកសាង៖ ការយល់ដឹងនិងការពេញចិត្តចំពោះសិល្បៈតាមរយៈការបង្កើតរូបភាព៖ 

រយៈពេល៖ ៣០ នាទី 

ឧបករណ៍៖  ក្រដាសកេះ កាវ កន្រ្តៃ ក្រដាសជូតមាត់ប្រភេទណាក៏បានដែរ ទុយោរមួយចំនួន។ 

គោលបំណង៖
(ចិត្តចលភាព) ប្រាប់ពីររបៀបធ្វើចលនាដៃតាមទម្រង់ផ្សេងៗដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬលេងល្បែង។ បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃសកម្មភាពរួមមួយ។ 

(សិក្សាសង្គម) ប្រាប់បានពីការបត់ រោយ ដេរ ត្បាញ សូនរូប គូរ ផាត់ពណ៌ ហែក កាត់ បិទ បត់… និងបង្កើតរួបភាពផ្សេងៗ។ 

ត្រៀម៖ធ្វើសម្ភារ១ឬ២ឈុតសម្រាប់បង្ហាញកុមារមុនពេលដែលត្រូវលេងល្បែងសកម្មភាពមួយនេះ។

សេចក្ដីណែនាំ 

១. ប្រាប់កុមារថា ថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងលេងល្បែងសកម្មភាពមួយដែលឈ្មោះថា ល្បែងផ្លុំកូនបាល់។ 

២. សូរក្មេងៗថា ធ្លាប់លេងបាល់ដែរឬទេ? លេងនៅណា? លេងជាមួយអ្នកណា? 

៣. ត្រៀមសម្ភារដែលត្រូវលេងក្នុងល្បែងសកម្មភាពមួយនេះឱ្យបានរួចរាល់ ១ ឬ២ឈុត ទៅតាមចំនួនកុមារដែលមានក្នុងថ្នាក់របស់អ្នក។ បង្រៀនកុមារឱ្យចេះធ្វើសម្ភារសម្រាប់លេងល្បែងនេះជាមុនសិន ដូចគ្នា ធ្វើបង្គោលទី និងកូនបាល់… 

៤. ល្បែងនេះអាចលេងជាក្រុមក៏បាន លេងម្នាក់ៗក៏បានដែរ។ 

៥.  គ្រាន់តែឱ្យកុមារលេងផ្លុំកូនបាល់ក្រដាសឱ្យចូលក្នុងទីម្នាក់ម្ដងៗ គឺជាការស្រេច។ 

៦. ប្រសិនបើលេងជាក្រុមគឺ៖ 

៧. ប្រសិនអាច អ្នកអាចបង្រៀនកុមារឱ្យចេះធ្វើសម្ភារសម្រាប់លេងល្បែងនេះបានកាន់តែល្អ ព្រោះពួកគេអាចធ្វើវាលេងនៅតាមផ្ទះរៀងៗខ្លួនបានទៀត។ 

៨. ពេលដែលលេងរួចរាល់ ប្រាប់ឱ្យកុមារជួយក្នុងការរៀបចំកន្លែង និងសម្ភារឱ្យបានរៀបរយ និងស្អាតជាការស្រេច។