< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បែងចែកគ្រាប់សណ្ដែក


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
pegs/clips, ចាន, សណ្ដែក, ចង្កឹះ, ដបទឹកសុទ្ធ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • បុរេគណិត បុរេគណិត