< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង រុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ

ប្រភេទសកម្មភាព

2-5 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង រុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ / TukTuk Theme Song

រម៉កកង់បី សម្រាប់កុមារ ជួយដល់កុមារ ‌‍ អោយបានឆ្លាតវ័យ។
តោះយើងចូលរៀន ដោយក្តីរីករាយ ជាមួយគ្រូ អ្នកគ្រូ នឹងសម្ភារៈសិក្សា។
ស្តាប់រឿងនិទាន ច្រៀងរាំកាយវិការ លែងល្បែងកំសាន្ត ត្រែនៗ ឆ្ពោះទៅរកអនាគតភ្លឺស្វាង។
ឆ្ពោះទៅរកអនាគត ត្រែនៗ អនាគតភ្លឺស្វាង ត្រែន ៗ