< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងតម្រៀបបន្លែតាមប្រភេទ

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព
ប្រធានបទតាមខែ

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៤ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃពណ៌, កន្ត្រៃ, កាវ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត