< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង លេខ


2-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម
  • បុរេគណិត បុរេគណិត

បទចម្រៀង លេខ / Number Song

1. លេខ1 លេខ1 គឺជាអ្វី? ខ្មៅដៃរបស់ខ្ញុំ

2. លេខ2 លេខ2 គឺជាអ្វី? សត្វទានៅក្នុងស្រះ

3. លេខ3 លេខ3 គឺជាអ្វី? មេអំបៅស្រស់ស្អាត

4. លេខ4 លេខ4 គឺជាអ្វី? ទូកមួយនៅលើសមុទ្រ

5. លេខ5 លេខ5 គឺជាអ្វី? កូនសោផ្ទះរបស់ខ្ញុំ

6. លេខ6 លេខ6 គឺជាអ្វី? វ៉ៃនតារបស់យាយខ្ញុំ

7. លេខ7 លេខ7 គឺជាអ្វី? បន្ទាត់របស់បងខ្ញុំ

8. លេខ8 លេខ8 គឺជាអ្វី? ខ្លាឃ្មុំនៅក្នុងព្រៃ

9. លេខ9 លេខ9 គឺជាអ្វី? ការ៉ែមខ្ញុំចូលចិត្តណាស់

10. លេខ10 លេខ10 គឺជាអ្វី? មុខនិងដៃរបស់ខ្ញុំ

* លោកគ្រូ អ្នក និង សិស្សានុសិស្ស អាចបង្កើតចម្លើយដោយ ខ្លួនឯងបាន។