< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

គូសភ្ជាប់មុខងារផ្នែកនៃរាងកាយ

ប្រភេទសកម្មភាព

10-15 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត