< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងច្រវ៉ៃក់ក្រដាស


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, កាវ, ក្រដាសពណ៌
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ

សកម្មភាព ៖ ល្បែង ក្រដាសច្រវ៉ាក់ 

សិក្សាសង្គម       ​ 

គំនូរ និងសកម្មភាពកសាង(ការយល់ដឹង និងការពេញចិត្តចំពោះសិល្បះតាមរយៈការបង្កើតរូបភាព)

គោលបំណង      
(សិក្សាសង្គម)         ប្រាប់បានពីរបៀបគូរហែករូបងាយៗតាមស្នាមចុច និងផាត់រូបភាពផ្សេងៗ

                       និងបង្ហាញសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលបានបង្កើតស្នាដៃ។

                       បង្ហាញពីរបៀបនៃការគូរ ផាត់ ហែក កាត់ ឬការផលិតឱ្យមានសោភ័ណភាព                      
កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប 

សៀវភៅ ដកស្រង់ចេញពីរឿង  ៉សួស្តីឆ្នាំថ្មី  ៉
រយៈពេល ៣០ នាទី 

ឧបករណ៍ ក្រដាសពណ៍ច្រើនកាន់តែល្អ  កាវស្អិត កន្ត្រៃ 

ការរៀបចំ ត្រៀមកាវស្អិត ក្រដាសពណ៍ និងកន្ត្រៃឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់
 

សេចក្ដីណែនាំ ៖ 

  1. ប្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់ថាថ្ងៃនេះពួកគេនឹងធ្វើច្រវ៉ាក់ក្រដាសយ៉ាងសប្បាយរីករាយមួយ។ 
  2. បង្ហាញក្មេងពីរបៀបនៃការធ្វើឱ្យច្បាស់លាស់ និងនៅកន្លែងខាងចុងដែលភ្ជាប់ជាមួយកាវស្អិត ឱ្យជាប់ល្អ។ 
  3. ចែកកាវស្អិត ក្រដាសពណ៌ កន្ត្រៃ 
  4. ដើរជុំវិញថ្នាក់ ពិនិត្យមើលពួកគេប្រសិនបើពួកគេត្រូវការឱ្យអ្នកជួយ 
  1. ចាប់ផ្ដើមឱ្យក្មេង២នាក់ដែលមានក្រដាសនៅនឹងដៃ ចាប់ផ្ដើមឱ្យក្មេងទាំង២នាក់ហ្នឹងកាន់ក្រដាសដែលខ្លួនបានកាន់ជាតូចសម្រាប់ទាក់គ្នាធ្វើជាកង បន្ទាប់មក ឱ្យក្មេងទី៣ម្ដង យកកងរបស់ខ្លួនមកទាក់ចូលជាមួយកងដែលបានទាក់គ្នាបាន២កងនោះ និងបន្ទាប់មកទៀត ទាក់បែបហ្នឹងរហូត ម្ដងម្នាក់ៗ រហូតអស់ក្មេងក្នុងថ្នាក់ ឬក៏ក្នុងក្មេងម្នាក់អាចលេងបាន៣ ឬ៤ ឬ៥ ដងក៏បានដែរ។ កាន់តែវែងកាន់តែល្អ ដើម្បីប្រើវាសម្រាប់តុបតែងក្នុងថ្នាក់បានផងដែរ។ 
  2. ចុងក្រោយ ប្រាប់ក្មេងៗទាំងអស់ឱ្យរៀបចំកន្លែងលេងឱ្យបានស្អាត និងមានរបៀបរបបល្អផង ធ្វើបែបហ្នឹងជាការស្រេច។