< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងហូតចង្កឹះ

ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ចង្កឹះ, គ្រាប់ឃ្លី, ដបទឹកសុទ្ធ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត