< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ខ្ញុំចូលចិត្តលេងកីឡា

ប្រភេទសកម្មភាព

1-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
មិនត្រូវការសម្ភារ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង ខ្ញុំចូលចិត្តលេងកីឡា / I-Like-Sport-Song

១. ខ្ញុំចេញសេវា សេវា សេវា ពេលខ្ញុំកំពុងលេង (x3)

   លេង​កីឡា​វាយ​កូន​បាល់​នៅក្នុង កីឡាស៊ីហ្គេម។


២. ខ្ញុំចូលចិត្តទាត់ ទាត់ ទាត់ ពេលខ្ញុំកំពុងលេង (x3)

   លេង​កីឡាបាល់​ទាត់​នៅក្នុង កីឡាស៊ីហ្គេម។


៣. ខ្ញុំចូលចិត្តដក់ ដក់ ដក់ ពេលខ្ញុំកំពុងលេង (x3)

   លេងកីឡាបាល់ទះនៅក្នុង កីឡាស៊ីហ្គេម។


៤. ខ្ញុំចូលចិត្តត្រេះ ត្រេះ ត្រេះ ពេលខ្ញុំកំពុងលេង (x3)

   លេងកីឡាបាល់បោះនៅក្នុង កីឡាស៊ីហ្គេម។


៥. ខ្ញុំចូលចិត្តវាយ វាយ វាយ ពេលខ្ញុំកំពុងលេង (x3)

   លេង​កីឡាវាយប៉េងប៉ុងនៅក្នុង កីឡាស៊ីហ្គេម។