< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

បទចម្រៀង ហូគគី ភោគគី

ប្រភេទសកម្មភាព

5-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
មិនត្រូវការសម្ភារ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម

បទចម្រៀង ហូគគី ភោគគី (Hokey Pokey Song)


1. អ្នកដាក់ដៃស្ដាំចូលក្នុង  អ្នកដកដៃស្ដាំចេញក្រៅ

    អ្នកដាក់ដៃស្ដាំចូលក្នុង  ហេីយអ្នកក្រវី   ក្រវី   ក្រវី
    ហេីយអ្នកធ្វេី  ហូគគី ភោគគី ហេីយបង្វិលខ្លួនអ្នក ជុំវិញ

    នោះហេីយជាអ្វីដែលយេីងធ្វេី។


2.  អ្នកដាក់ដៃឆ្វេងចូលក្នុង  អ្នកដកដៃឆ្វេងចេញក្រៅ

     អ្នកដាក់ដៃឆ្វេងចូលក្នុង  ហេីយអ្នកក្រវី   ក្រវី   ក្រវី
     ហេីយអ្នកធ្វេី  ហូគគី ភោគគី ហេីយបង្វិលខ្លួនអ្នក ជុំវិញ

     នោះហេីយជាអ្វីដែលយេីងធ្វេី។


3.  អ្នកដាក់ជេីងស្ដាំចូលក្នុង  អ្នកដកជេីងស្ដាំចេញក្រៅ

     អ្នកដាក់ជេីងស្ដាំចូលក្នុង  ហេីយអ្នកក្រវី   ក្រវី   ក្រវី
     ហេីយអ្នកធ្វេី  ហូគគី ភោគគី ហេីយបង្វិលខ្លួនអ្នក ជុំវិញ

     នោះហេីយជាអ្វីដែលយេីងធ្វេី។


4. អ្នកដាក់ជេីងឆ្វេងចូលក្នុង  អ្នកដកជេីងឆ្វេងចេញក្រៅ

    អ្នកដាក់ជេីងឆ្វេងចូលក្នុង  ហេីយអ្នកក្រវី   ក្រវី   ក្រវី
    ហេីយអ្នកធ្វេី  ហូគគី ភោគគី ហេីយបង្វិលខ្លួនអ្នក ជុំវិញ

    នោះហេីយជាអ្វីដែលយេីងធ្វេី។


5.  អ្នកដាក់ខ្លួនអ្នកចូលក្នុង  អ្នកដកខ្លួនអ្នកចេញក្រៅ

    អ្នកដាក់ខ្លួនអ្នកចូលក្នុង  ហេីយអ្នកក្រវី   ក្រវី   ក្រវី
    ហេីយអ្នកធ្វេី  ហូគគី ភោគគី ហេីយបង្វិលខ្លួនអ្នក ជុំវិញ

    នោះហេីយជាអ្វីដែលយេីងធ្វេី។