< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

រកចំណុចខុសគ្នាចំនួនដប់រវាងរូបទាំងពីរ


5-10 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៥ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត