< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងតម្រៀបភាសាអង់គ្លេស (ពណ៌)


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អ្នកគ្រូ មោក ស៊ីណាត
សាលាមត្តេយ្យអន្លង់ត្នោត នៅខេត្តពោធិ័សាត
  • បុរេគណិត បុរេគណិត
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ