< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងតម្រៀបភាសាអង់គ្លេស​ (សខ្មៅ)


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អ្នកគ្រូ មោក ស៊ីណាត
សាលាមត្តេយ្យសិក្សាអន្លង់ត្នោត នៅខេត្តពោធិ៍សាត់
  • បុរេគណិត បុរេគណិត
  • ភាសាខ្មែរ ភាសាខ្មែរ