< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

គូសរូបភាពតាមស្នាមចុច

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អ្នកគ្រូ ឡង សោភា
សាលាបឋមសិក្សាព្រៃញី នៅខេត្តពោធិ័សាត់
  • បុរេគណិត បុរេគណិត