< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងរាប់ចំនួននិងផាត់ពណ៌_១-៣១_a

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

5-20 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៥ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត