< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

គ្រោងឆ្អឹងសំឡីត្បាល់ត្រចៀក


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, កន្ត្រៃ, កាវ, សំឡីត្បារត្រចៀក
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម