< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

របៀបបត់អាវក្រដាស

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៤ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, ក្រដាសគូររូប, ក្រដាសការ៉េ, ក្រដាសពណ៌
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម