< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ត្រងដង្កៀបគាប


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, pegs/clips, អំបោះធំ, ដបទឹកសុទ្ធ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម