< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ការសាងសង់ជារូបរាង


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, Scissors, straws, សំឡីត្បារត្រចៀក
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • ចិត្តចលភាព ចិត្តចលភាព
  • បុរេគណិត បុរេគណិត