< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងបង្វិល

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៤ឆ្នាំ លើស
កន្ត្រៃ, Pencils, Scissors, bottle caps, គម្របដប, ចង្កឹះ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម