< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

សៀវភៅណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងមូលនិធិដំណើរការសាលារៀនសាធារណៈ (២០២០)


មិនកំណត់ពេល
មិនកំណត់ចំនួន
មិនកំណត់អាយុ
នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា