< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ផែនការគោលស្តីពីការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពក្នុងវិស័យអប់រំ (២០២១)


មិនកំណត់ពេល
មិនកំណត់ចំនួន
មិនកំណត់អាយុ
នាយកដ្ឋានអប់រំកុមារតូច
ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា