< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

របៀបធ្វើមកុដ

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

10-15 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃពណ៌, កន្ត្រៃ, បោះពុម្ភ សន្លឹកកិច្ចការ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម