< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

កង្ហា


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
spoon, ចង្កឹះ, ដបទឹកសុទ្ធ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម