< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ផ្គុំរូបរ៉ាកែតវាយសី

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

5-15 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, កន្ត្រៃ, កាវ
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • បុរេគណិត បុរេគណិត