< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

កែវពង្រីក

កម្មវិធីសិក្សា ,
ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្សែ, ក្រដាសកេះ, ក្រដាសពណ៌, ក្រដាប់កឹប
អង្គការរុឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម