< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងតុល្យភាព


15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
ខ្មៅដៃ, ខ្មៅដៃពណ៌, កន្ត្រៃ, កាវ, ក្រដាសកេះ, ក្រដាស, ឈើចង្កឹះ, ដែកឈាន, ឃ្នាបដែក
អង្គការរ៉ុម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
  • វិទ្យាសាស្រ្ត វិទ្យាសាស្រ្ត
  • សិក្សាសង្គម សិក្សាសង្គម