< ត្រឡប់ទៅធនធានទាំងអស់

ល្បែងធ្វើជារូបឥន្ទធនូ

កម្មវិធីសិក្សា , ,
ប្រភេទសកម្មភាព

15-30 នាទី
មិនកំណត់ចំនួន
៣ឆ្នាំ លើស
កាត
អង្គការរ៉ឺម៉កកង់បីសម្រាប់កុមារ
 • បុរេគណិត បុរេគណិត

សកម្មភាព ៖ ល្បែងធ្វើជារូបឥន្ទធនូ
ចិត្តចលភាព
បំណិនចលកតូច (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំដៃ និងភ្នែកសាច់ដុំភ្នែក)។
បំណិនចលកធំ   (ការហ្វឹកហាត់បង្កើនកម្លាំង សម្របសម្រួលសាច់ដុំតូច និងសាច់ដុំធំ)។

បុរេគណិត
ទំហំ និងពណ៌ (ចំណាត់ក្រុម និងលំដាប់លំដោយ)។

គោលបំណង
(ចិត្តចលភាព) ប្រាប់ពីររបៀបធ្វើចលនាដៃតាមទម្រង់ផ្សេងៗដោយការធ្វើអ្វីមួយ ឬលេងល្បែង។
បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្រង់ផ្សេងៗនៃសកម្មភាពរួមមួយ។
(បុរេគណិត) ប្រាប់បានពីរបៀបរៀបវត្ថុតាមលំដាប់ក្រុម ប្រភេទ ទំហំ និងពណ៌។
កម្រិតសិក្សា ៖ ទាប មធ្យម ខ្ពស់

សៀវភៅ ដកស្រង់ចេញពីរឿង “តើនរណាជាអ្នកលាបពណ៌មេឃ?” 

រយៈពេល ៣០ នាទី

ឧបករណ៍ ៖ ក្រដាសពណ៌ ៧ពណ៌មានពណ៌ក្រហម ខៀវ លឿង បៃតង ទឹកក្រូច ស្វាយនិងពណ៌ខៀវ
ស្វាយកាត់វាជារាងការ៉េ បន្ទាប់មកអ៊ុតវាឱ្យមានភាពរឹងមាំ មួយដុំមាន៧ពណ៌ ។

ការរៀបចំ ចែកកាតទៅឱ្យក្មេងៗម្នាក់ ១សន្លឹកតាមពណ៌នីមួយៗ។

កាតតាមពណ៌នីមួយៗអាចមាន ៧ ពណ៌អាស្រ័យតាមចំនួនក្មេង។

សេចក្ដីណែនាំ៖

 1. ថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូនឹងលេងល្បែងធ្វើជារូបឥន្ទធនូជាមួយកូនៗទាំងអស់គ្នា។
 2. សួរក្មេងៗថា៖ តើកូនៗស្គាល់ឥន្ទធនូដែរឬទេ? បាទ/ចាស ស្គាល់។
  តើឥន្ទធនូមានរាងដូចម្តេចដែរ? ឱ្យក្មេងៗធ្វើដៃកោងដូចជារូបឥន្ទធនូ។
 3. បង្ហាញក្មេងៗកាតពណ៌ក្រហម ខៀវ លឿង បៃតង ទឹកក្រូច ស្វាយ និងពណ៌ខៀវស្វាយ។ ឱ្យក្មេងៗថាតាមអ្នក។ 
 4. ប្រាប់ក្មេងៗ៖ យើងនឹងយកកាតទាំងនេះបង្កើតជារូបឥន្ទធនូ។
 5. ចែកកាតឱ្យក្មេងៗម្នាក់មួយសន្លឹកគ្រប់គ្នាគ្រប់ពណ៌ដែលបានរៀបចំ។
 6. ឱ្យក្មេងដើរជុំវិញ នឹងស្វែងរកក្មេងៗឯទៀតដែលមានកាន់កាតពណ៌ដូចគ្នា។
 7. បន្ទាប់ពីរកឃើញហើយត្រូវរៀបចំឈរជាជួរ តាមពណ៌នីមួយៗជារាងកោងដូចរូបឥន្ទធនូ។
 8. ឱ្យក្មេងៗក្នុងក្រុមនីមួយៗនិយាយពណ៌នីមួយៗទៅតាមលំដាប់លំដោយនៃពណ៌ឥន្ទធនូដែលក្មេងៗ
  កំពុងឈរ។ ពណ៌ក្រហម ទឹកក្រូច លឿង បៃតង ខៀវ ខៀវស្វាយ និងពណ៌ស្វាយ។
 9. បន្ទាប់មកឱ្យក្មេងៗតាមក្រុមនីមួយៗលើកកាតពណ៌បង្ហាញជាការស្រេច។

ការប្រែប្រួល៖ អ្នកអាចលេងល្បែងនេះជាមួយនឹងប្រធានបទផ្សេងៗទៀតបាន ដូចជា ពីឆ្នាំសត្វទាំង ១២ ឬ ឈ្មោះអាហាររូបត្ថម្ភ …។